ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾಸ. Karnataka’s Political History

Dr. A Narayana dives into the first half of independent Karnataka’s political history, from 1947 to 1984, on Episode 73 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ನಂತರದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ...

Read More

Eye Care in India: Evolution, Access and Affordability

Dr. Gullapalli N Rao, Founder of the LV Prasad Eye Institute in Hyderabad, talks about human vision, eye health, and the transformation of eye care in India on Episode 147 of The Pragati Podcast. Dr. GN Rao talks to host Pavan Srinath about how myopia is a growing challenge across India and the world. They discuss how India’s opthalmological practice leads the rest of healthcare in various...

Read More

ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. Orientalism and the Social Sciences.

Dr. Vivek Dhareshwar talks to hosts Surya Prakash and Pavan Srinath about how social science research in India needs to transcend orientalism. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಏನು? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು? ಭಾರತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು  ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸಂ-ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು? ಡಾ. ವಿವೇಕ್ ಧಾರೇಶ್ವರ ರವರು ತಲೆ...

Read More

Police Reforms in India and Beyond

Ameya Naik and host Pavan Srinath discuss long-overdue police reforms and provide a primer on how to reimagine policing in India in the 21st century, on The Pragati Podcast. Ameya Naik and Pavan Srinath record Episode 146 of The Pragati Podcast at a time when there are daily reports of police brutality on minorities and peaceful protestors in the Black Lives Matter movement. Meanwhile in India...

Read More

#68: ताईवान: चीन की दुखती रग

Chinese Taipei. The Republic of China. Taiwan. All refer to the same country that has stood up to the People’s Republic of China’s arrogance in recent years. So in this episode, we discuss all things Taiwan with Sana Hashmi (@sanahashmi1), Taiwan Fellow at the National Chengchi University and a scholar of Chinese Foreign Policy. In this conversation, we discuss: What are the similarities and...

Read More