ಜನ-ಮಾಪಣೆ. Exploring India’s Demography.

Dr. Shivakumar Jolad unpacks India’s demography, debunks various myths about populations, and explains the challenges of ageing societies on Episode 75 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆತಂಕ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳು ಹಳೆಯದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ‘ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿ’ – ಜನಮಾಪಣೆ, ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು...

Read More

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಯಣ. Evolution of Political Parties in Karnataka.

Dr. A Narayana describes how politics & political parties in Karnataka evolved from the 1980s to the present, on Episode 74 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಮತ್ತು ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬೇರಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ? ಏಕೆ? ನಮ್ಮ ಈ 74ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸ, ಅವುಗಳ ಮೂಡೋವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಡುತ್ತಾರೆ...

Read More

#69: गांधी टैगोर की पुलियाबाज़ी

Between 1915 and 1941, Gandhi and Tagore wrote many letters to each other freely expressing viewpoints and often disagreeing with each other on core issues such as nationalism, charkha, reason, and swaraj. Eight decades later, these discussions are still relevant in understanding India better. Not only are the debates engaging, they are also a lesson in expressing disagreements in a civil...

Read More

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಇತಿಹಾಸ. Karnataka’s Political History

Dr. A Narayana dives into the first half of independent Karnataka’s political history, from 1947 to 1984, on Episode 73 of the Thale-Harate Kannada Podcast. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ನಂತರದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ...

Read More

Eye Care in India: Evolution, Access and Affordability

Dr. Gullapalli N Rao, Founder of the LV Prasad Eye Institute in Hyderabad, talks about human vision, eye health, and the transformation of eye care in India on Episode 147 of The Pragati Podcast. Dr. GN Rao talks to host Pavan Srinath about how myopia is a growing challenge across India and the world. They discuss how India’s opthalmological practice leads the rest of healthcare in various...

Read More