ನಡೆ, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋಣ! Cycling and Walking in the City.

This is episode 41 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi.

[iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/11766365/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640]

ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳಗು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರಭದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಚಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ.

ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತರಹದ ಆಲೋಚನೆ ತರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಬೈಸೈಕಲ್ ಮೇಯರ್ಸತ್ಯ ಶಂಕರನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಣೆಯ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Indian cities focus excessively on cars, bikes and motorised vehicles. It is difficult to walk comfortably in a city like Bengaluru, and more difficult to ride a cycle. Can we rethink how we use our road and footpath space, and put pedestrians and cyclists first?

Sathya Sankaran joins Pavan Srinath on Episode 41 of the Thale-Harate Kannada Podcast to talk about how non-motorised transport needs new thinking, behaviour, policy, infrastructure, action and more.

Sathya Sankaran is the honorary ‘Bicycle Mayor‘ of Bengaluru, a tactical urbanist and an active transport evangelist. He has been instrumental in “Cycle Day” and “Commuter Rail” campaigns and is currently championing policy interventions like Unified Metropolitan Transport Authority and Active Transport policy. He is a computer science graduate and an alumnus of the Post Graduate in Public Policy programme at the Takshashila Instution. He co-founded the non-profit CiFoS – Citizens For Sustainability, and UrbanMorph. He is also the architect of technology platforms which enable Data-driven decision making at Mapunity.

ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod on Facebook, Twitter & Instagram.

ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at [email protected] and tell us what you think of the podcast. We cannot wait to hear from you.

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTubeSaavn, Spotify or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!