ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣೆ. Primary Education in India.

This is episode 44 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi.

[iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/12111218/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640]

ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ? ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡಿಯೂ ಸಹ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ?

ನಮ್ಮ ಈ 44ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಣಾಯ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರು ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಐ ಟಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

How has Indian school education evolved since independence? Why do Indian students still have such low learning levels and outcomes, in spite of hundreds of thousands of crores being spent by the government and by parents?

Rohit Shenoy sits down with Ganesh Chakravarthi and Pavan Srinath on Episode 44 of The Thale-Harate Kannada Podcast to talk about primary education in India and Karnataka. Rohit is the Head of the Policy School at The Takshashila Institution, and has been working in IT and education sectors over the last several years.

ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod on Facebook, Twitter & Instagram.

ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at [email protected] and tell us what you think of the podcast. We cannot wait to hear from you.

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTubeSaavn, Spotify or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!