ಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲ. Medicines for India.

This is episode 39 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi.

[iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/11466320/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640]

ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಔಷಧಿಯು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ವರೆಗು ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಿಂದ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

How is a new drug discovered or invented? What does it take for medicine to go from a small idea in a research lab all the way to your local pharmacy? How can we develop new medicines for India and Indian ailments? Our very own Pavan Srinath talks to Surya Prakash BS about drug discovery and 21st century medicine for Indians.

Pavan Srinath is a public policy researcher and educator, and also hosts The Pragati Podcast in English. He has an academic background in biotechnology and biosciences from prior to working in public policy.

Also read: Medicines in India, For India: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/Medicines-in-India-for-India/article10678328.ece

ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Follow the Thalé-Haraté Kannada Podcast @haratepod on Facebook, Twitter & Instagram.

ಈಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, send us an email at [email protected] and tell us what you think of the podcast. We cannot wait to hear from you.

Subscribe & listen to the podcast on iTunes, Google Podcasts, Castbox, AudioBoom, YouTubeSaavn, Spotify or any other podcast app. We are there everywhere. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ!