ಯಂತ್ರಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ. Machine Learning and Intelligence.

Avinash Ambale talks to Surya Prakash BS and Pavan Srinath about cognition, learning and the quest for Artificial Intelligence on Episode 56 of the Thalé-Haraté Kannada Podcast.  [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IysbTIoWghp2XkRR’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಈಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಬರುವ ಪದ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎ.ಐ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು? ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ …

Run! The Robots Are Coming!

Like all technology, Artificial Intelligence (AI) will make humanity better off in the long run. But in the short run, it will cause much disruption. Futurist Ramez Naam and policy wonk Pavan Srinath join Amit Varma in Episode 16 of The Seen and the Unseen.