ಬೆಂಗಳೂರಿಗೊಂದು ಬಜೆಟ್. A Budget for Bengaluru?

Surya Prakash shares how the city of Bengaluru prepares its budget, and what the 2021 budget has in store for city residents. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/Iwdb0E3463JBAHOi’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] How much do governments spend on a megacity like Bengaluru? How does a city government budget look like? Surya Prakash talks to Pavan Srinath about the 2021 BBMP (Bruhat Bengaluru …

ಬೆಂಗಳೂರು ಬಡಾವಣೆ ಕಥೆಗಳು. Bengaluru: Layout by Layout.

This is episode 36 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/11121431/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] 1901, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1.5 ಲಕ್ಷದ ನಗರಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳದಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಬಡಾವಣೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಇದ್ದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ …

ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. GIS & Development.

This is episode 35 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/11028203/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಏನು? ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್., ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಕ್ಷೆಗಳ ಹಾಗು ಸಂಚರಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇನು? ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಗರಗಳನ್ನೂ ಯೋಜಿಸುವುದು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದು? ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸುಧೀರ ರವರು ಪವನ್ …

Working with Government

This is Episode 95 of The Pragati Podcast hosted by Pavan Srinath. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/9703484/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] Bangalore has at least a 20 year legacy of private citizens working with city and state governments in a variety of ways. V Ravichandar symbolises that, as over the last 19 years, he has worked with governments, has driven …