ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ vs ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. Freedom or Expression?

Deepika Kinhal and Alok Prasanna Kumar talk to host Pavan Srinath about how Indians like Disha Ravi are being arrested for speaking out. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/I0rE9JdptQmOO0H7′ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು (UAPA)  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದ ದೀಪಿಕಾ ಕಿನ್ನಾಳ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ …

Growing Up In Patriarchal India

This is Episode 123 of The Pragati Podcast hosted by Pavan Srinath. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/12436922/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] The Republic of India is often a Republic of men. While men and women nationally enjoy the same rights, we are yet to solve many of the social failures from decades ago. Child marriage for women remains the norm …

The Adolescents of India

This is Episode 122 of The Pragati Podcast hosted by Pavan Srinath. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/12348032/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] India has made strides in improving the health, well-being and lives of infants and expecting mothers over the last several decades. But once children enter school and enter adolescence, they get lost as a public priority till they enter …

Regulating DNA Tech

This is Episode 107 of The Pragati Podcast hosted by Pavan Srinath. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/10808219/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] DNA samples can today be used for creating a unique fingerprint or ID, for diagnosing cancer and heritable diseases, for telling you your ancestry or even paternity. The cost of sequencing the full genome of any human cost over …

Freedom on the Internet

This is Episode 94 of The Pragati Podcast hosted by Pavan Srinath. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/9516980/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] Internet access is an essential part of many of our lives. And in 2019, there are more than 500 million broadband internet connections in the country. While celebrating this success, we also need to ask how our rights and …