ಜನ-ಮಾಪಣೆ. Exploring India’s Demography.

Dr. Shivakumar Jolad unpacks India’s demography, debunks various myths about populations, and explains the challenges of ageing societies on Episode 75 of the Thale-Harate Kannada Podcast. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/I9OO2EEWBra9SDqa’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆತಂಕ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳು ಹಳೆಯದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ‘ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿ’ – ಜನಮಾಪಣೆ, ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹರಟೆ …

The Environment in India’s Law & Courts

Can India’s courts and laws protect the country’s environment? Pavan Srinath on Episode 140 of The Pragati Podcast revisits the topic on World Environment Day 2020 with Supreme Court Lawyer Ninad Laud. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/ImpIzriQcxQr97fb’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] Ninad Laud was previously on Episode 73 of The Pragati Podcast to discuss the legal history …

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. Karnataka: The Path Ahead.

This is episode 42 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/11839691/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] ಈ ವರ್ಷ ನವೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 63 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಂದು ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅನುಸಾರಿಸಿಬೇಕು? ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ …

ಬೆಂಗಳೂರು ಬಡಾವಣೆ ಕಥೆಗಳು. Bengaluru: Layout by Layout.

This is episode 36 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/11121431/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] 1901, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1.5 ಲಕ್ಷದ ನಗರಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳದಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಬಡಾವಣೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಇದ್ದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ …

ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. The Science of Politics.

This is episode 33 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/10881045/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವರುಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ರೋಚೆಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ …

ಊರು ಕೇರಿ ಮರ. A City and Its Trees.

This is episode 32 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/10806800/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಗರಿ (ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ) ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗಿಡಗಳೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ತೋಟವೆ, ಅಥವಾ ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಮರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೇ? ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳಿದ್ದರು, ಇವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪರಸ್ಪರ …

A Long Strange Trip in Public Policy

This is Episode 100 of The Pragati Podcast hosted by Pavan Srinath. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/10223609/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] On the 100th episode of The Pragati Podcast, the tables have been turned. Host Pavan Srinath occupies the guest seat today, with Winona Laisram talking to him about his last decade of working in public policy, and recording one hundred …