ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ 2021. Budgeting during a Pandemic.

Hosts Surya Prakash and Pavan Srinath dissect the Government of India’s 2021 Budget, the first annual exercise since the COVID-19 pandemic started ravaging the world. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/IUVH62C03z8eIEuW’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಾರತ ಸರಕಾರದ 2021 ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡುಗು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಂದಿರುವ ಹಾನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. …

The Role of an RBI Deputy Governor

Economist Viral Acharya talks to host Pavan Srinath about his tenure as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India, on Episode 154 of The Pragati Podcast. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/IH7uppSeto8wt4CE’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] This is the second of two episodes on The Pragati Podcast with Viral Archarya. He recently published his book, The Quest for …

Fixing Indian Banking’s NPA Problem

Listen to Former RBI Deputy Governor Viral Acharya talk to host Pavan Srinath on understanding and fixing India’s persistent bank NPA crisis, on Episode 153 of The Pragati Podcast. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/IdbQV7MpIuUZNPOr’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] This is the first of two episodes on The Pragati Podcast where Viral Archarya talks about his new book, …

ಕರ್ನಾಟಕದ 2020 ಬಜೆಟ್. How does Karnataka Budget for a 250 Billion Dollar Economy?

Pavan Srinath chats with Ganesh Chakravarthi on whether Karnataka’s budget meets the aspirations of its $250 Billion economy on Episode 60 of the Thalé-Haraté Kannada Podcast.   [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IYxgd7F6IiOBhl47′ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಕರ್ನಾಟಕ 250 ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆಯೆ? ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ …

Getting Back to Economic Growth

Anupam Manur talks to Pavan Srinath about India’s falling economic growth and how to get back on track on Episode 128 of The Pragati Podcast.  [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IsNGHe7EDHF3LTQA’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] India’s economic growth dips below 5% per annum again, less than a decade after the previous economic crisis. Is 5% growth for a …

ಸಮಾಜ-ಸಂಶೋಧನೆ. Society, Research & Truth.

This is episode 34 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/10941920/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಗಾರರ ಮತ್ತು ದೊರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿತ್ತು? ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚು ಯಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ ಬೇಕು? ಡಾ. ಚಂದನ್ ಗೌಡ ರವರು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಪವನ್ …

ಈ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the GDP?

This is episode 25 of Thalé-Haraté, a weekly Kannada podcast hosted by Pavan Srinath, Surya Prakash BS and Ganesh Chakravarthi. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/10131039/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. (ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ) ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಅಳತೆಗೋಲು. ಭಾರತದ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನವು ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವಹಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಎಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು …