ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ! We Can Fight Breast Cancer.

Geetha Manjunath is on Episode 82 of the Thale-Harate Kannada Podcast to share how Breast Cancer can be safely managed in 2020 with early detection and regular screenings. #BreastCancerAwarenessMonth [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/IGApSof6FfS769tj’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ತಿಂಗಳೆಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೀತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರ ಜೊತೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ …

ಜನ-ಮಾಪಣೆ. Exploring India’s Demography.

Dr. Shivakumar Jolad unpacks India’s demography, debunks various myths about populations, and explains the challenges of ageing societies on Episode 75 of the Thale-Harate Kannada Podcast. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/I9OO2EEWBra9SDqa’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆತಂಕ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳು ಹಳೆಯದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ‘ಡೆಮೊಗ್ರಾಫಿ’ – ಜನಮಾಪಣೆ, ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹರಟೆ …

Eye Care in India: Evolution, Access and Affordability

Dr. Gullapalli N Rao, Founder of the LV Prasad Eye Institute in Hyderabad, talks about human vision, eye health, and the transformation of eye care in India on Episode 147 of The Pragati Podcast. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/IC1mZD7frw7f6KvD’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] Dr. GN Rao talks to host Pavan Srinath about how myopia is a growing …

Palliative care: Treating the Person, Not the Disease

Dr. M.R. Rajagopal of Pallium India talks to host Pavan Srinath about Palliative care, what it means and how we can ease suffering and pain for millions of Indians, on Episode 139 of The Pragati Podcast. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/ImpIzriQcxQr97fb’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] Palliative care focuses on quality of life of patients, especially those facing …

ಕರ್ನಾಟಕದ 2020 ಬಜೆಟ್. How does Karnataka Budget for a 250 Billion Dollar Economy?

Pavan Srinath chats with Ganesh Chakravarthi on whether Karnataka’s budget meets the aspirations of its $250 Billion economy on Episode 60 of the Thalé-Haraté Kannada Podcast.   [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IYxgd7F6IiOBhl47′ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಕರ್ನಾಟಕ 250 ಬಿಲ್ಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆಯೆ? ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ …