ಕುಶಲ ಭಾರತ. Skilling & India’s New Education Policy.

Dr. KP Krishnan, IAS (retd) talks about skill development and the New Education Policy 2020 of India, on Episode 79 of the Thale-Harate Kannada Podcast. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IiQrNjERBiKWEzsh’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಡಾ ಕೆ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣನ್, ಐ.ಎಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ) ರವರು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, 2020 ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ-ಹರಟೆಯ 79ನೆ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ …

Land and Reforms in 2020

What land reforms are necessary in 2020 in India? How can we think about property rights, and a complicated legislative history and ground reality in India? Shekhar Shah and Pranab Ranjan Choudhury give host Pavan Srinath a masterclass on land and reform on Episode 142 of The Pragati Podcast. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/Iq6FuIU1PEZV3pov’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ …