ಕೊರೊನ ಕಾಲದ ಬಜೆಟ್. Karnataka Budget 2021.

Surya Prakash and Pavan Srinath discuss how the Government of Karnataka’s budget has shaped up for 2021.  [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/IC9UCPBDbue9nxcb’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ 2021 ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ರೂಪು ರೇಷೆ-ಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕ್ರಮಣವು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ …

Getting Back to Economic Growth

Anupam Manur talks to Pavan Srinath about India’s falling economic growth and how to get back on track on Episode 128 of The Pragati Podcast.  [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/e/IsNGHe7EDHF3LTQA’ width=’100%’ height=’304′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] India’s economic growth dips below 5% per annum again, less than a decade after the previous economic crisis. Is 5% growth for a …

Addictive Dollar Bonds

This is Episode 104 of The Pragati Podcast hosted by Pavan Srinath. [iframe src=”https://html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/10566719/height/90/width/640/theme/custom/autonext/no/thumbnail/yes/autoplay/no/preload/no/no_addthis/no/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/FF8200/” height=”90″ width=”640] The Government of India has announced that it will start issuing Overseas Sovereign Bonds, thereby allowing the government to borrow in dollars from foreign lenders. With falling savings rates in India and the little money available to the private …

The End of Accountability

The government wants to stop declaring its revenue deficit figures. This will make it less transparent–and less accountable to the people of India.