ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗೆ? Building Safe Spaces for All.

Activist & advocate for women’s rights Priya Varadarajan talks to host Ganesh Chakravarthi about how to create safe spaces and cities for everyone. [iframe src=’https://webplayer.adorilabs.com/Igdb3SlCw54ZxEsj’ width=’100%’ height=’600′ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allow=’autoplay’] ಸುರಕ್ಷೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾ ವರದರಾಜನ್ ರವರು ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಲೆ-ಹರಟೆಯ 96 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. …